תקנון

 

אנו שמחים שבחרת להיכנס לאתר ולעשות שימוש באפליקצייה שהינה חלק ממערכת BANX המהווה פלטפורמה דיגיטלית למשתמשים פרטיים ועסקיים והמאפשרת ביצוע תשלומים ופעולות פיננסיות ואחרות ומסייעת ללקוחות עסקיים בניהול הפיננסי של העסקובכלל זה לבצע ולגבות תשלומים באופן ידידותי ופשוט

יובהר כי כל האמור להלן חל על שימוש באיזו מהאפליקציות שהן חלק ממערכת BANX – לרבות אפליקציות נוספות כפי שתוצענה מעת לעת. בכל מקום שנאמר במסמך זה BANX – הכוונה לכל אחת מהאפליקציות שהן חלק מאותה מערכת.

התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, באפליקציות, ב-API ו/או בכל חלק אחר שהוא מהמערכת. מובהר כי השימוש באתר, לרבות במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותו, כפופים לתנאי שימוש אלו, אשר מהווים את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים והחברה.

לכן, כל משתמש מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר ושימוש בשירותי החברה השונים במערכת וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי שימוש אלו.

ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש שלהלןעליו להפסיק מיד את השימוש באתר.

1.              הגדרות
במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

1.1          "תנאי השימוש": התנאים המפורטים במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת, לרבות כל המסמכים הנכללים בו או מאוזכרים בו, בדרך של הפניה, כגון תנאי מדיניות הפרטיות, פירוט ותיאור השירותים, מדיניות עמלותפיי וכל מסמך אחר, אשר מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.2          "החברה": חברת BANX, ח.פ. 515986164 וכן כל גורם/חברה קשורים הפועלים כמתפעל מטעמה או כסוכן, שלוח או נותן שירותים מטעמה, בקשר לשירותים.

1.3          "האתר": וכן אתרים אחרים המופעלים והמנוהלים על ידי החברה, על כל חלקיהם ורכיביהם (לרבות חלקים או רכיבים של האתרים המצויים או מאוחסנים במיקומי רשת אחרים או בשרתים ומערכות מחשב של החברה או שנשכרו על ידה וכן שירותים ו/או חלקים המופעלים ו/או מסופקים ע"י צדדים שלישיים שהוטמעו ו/או קושרו לאתר האמור), לרבות כל יישומון (אפליקציה) שהחברה מציעה להוריד למכשירים ניידים. השימוש במונח זה כולל גם את כל התכנים הנכללים או המוצגים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.

1.4          "המערכת": פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע תשלומים, לרבות באמצעות ארנק אלקטרוני, העברות בנקאיות וכרטיסי חיוב, וכן שירותים נלווים שונים לבתי עסק ולמשתמשים פרטיים.

1.5          "משתמש": כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או במערכת או בתכנים שבהם, בין אם נרשם כלקוח של החברה ובין אם לאו.  

1.6          "לקוח": משתמש שנרשם באתר והשלים הליך של פתיחת חשבון, בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש.

1.7          "לקוח עסקי": בית עסק (בין אם הוא פועל כעוסק מורשה, בין אם הוא מאוגד ופועל כחברה בע"מ ו/או פועל בכל יישות אחרת), העושה במערכת שימוש עסקי/מסחרי, ואשר התקשר עם החברה בהסכם לפיו, בין היתר, בית העסק מאפשר תשלום באמצעות המערכת בגין השירותים/המוצרים שמספק.

1.8          "אזור אישי": אזור באתר הנגיש ללקוח באמצעות אמצעי זיהוי, בו ניתן לצפות בפרטי הלקוח הרשומים במערכת (ולעדכן במידת הצורך) ובפעולות שבוצעו על ידו.

1.9          "חשבון" או "חשבון BANX" או "הארנק הדיגיטלי": חשבון של לקוח באתר.

1.10       "חשבון עסקי": חשבון של לקוח עסקי.

1.11       "שירות": כל אחד מבין השירותים שהחברה מספקת ותספק, מעת לעת, באמצעות האתר והמערכת.

1.12       "פעולה": כל פעולה המבוצעת באמצעות המערכת, לרבות העברת כספים או ביצוע תשלומים.

1.13       "משלם": לקוח, אשר מעביר תשלום באמצעות המערכת או תוך כדי שימוש במערכת, בין אם ההעברה נעשית מארנק אלקטרוני, באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או בכל דרך אחרת שתאפשר החברה מעת לעת.

1.14       "מקבל תשלום": כל גורם שהועבר אליו תשלום ממשלם, בין אם הוא רשום כלקוח של החברה ובין אם לאו.

1.15       "סיסמא" או "אמצעי זיהוי" :קוד אישי, או כל אמצעי זיהוי אישי שתאפשר החברה מעת לעת (כגון טביעת אצבע, הזדהות עם תבנית, קוד הזדהות חד פעמי וכד').

1.16       "מדיניות עמלות BANX": אופן וגובה העמלות אשר גובה החברה מהלקוחות העושים שימוש באתר, בגין שימוש באילו מהשירותים, כפי שמפורט באתר וכפי שיתעדכן מעת לעת.

1.17       "מדיניות תנאי התשלום ב- BANX": מועדי זקיפת הסכומים שנסלקו לזכות חשבון, בהתאם למספר התשלומים שבעסקה והמועד שבו יושלם ביצועה.

1.18       "אמצעי תשלום": אמצעי תשלום מסוג אשר מאושר על ידי החברה מעת לעת לצורך ביצוע שירותים, לרבות חשבון בנק או כרטיס חיוב.

1.19       "חוק כרטיסי חיוב": חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו וכל חוק שיחליף אותו, לרבות חוק שירותי תשלום.

1.20       "כרטיס חיוב": כמשמעות המונח בחוק כרטיסי חיוב.

1.21       "מחשב": כל אמצעי אלקטרוני המאפשר גישה לאתר ולמערכת או לביצוע פעולות, לרבות מחשב (נייד או נייד), מחשב לוח (טאבלט), מכשיר סלולארי או מכשיר תקשורת אחר, ולרבות כל רכיב תוכנה או חומרה הכלול באמצעי כאמור.

1.22       "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.

2.              כללי

2.1          האתר פותח ומופעל ע"י החברה, ונועד להוות פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע תשלומים, המספקת שירות קל, נוח ומהיר, לביצוע העברה כספית, תשלום או בקשת תשלום בין אנשים ובתי עסק, באמצעות חיוב כרטיס החיוב או חשבון הבנק של מעביר התשלום או יתרת זכות העומדת לו בארנק הדיגיטלי שבבעלותו, וזיכוי חשבונו של מקבל הכסף (או באמצעים אחרים). כמו כן המערכת מספקת שירותים נלווים שונים אשר יסייעו לבתי עסק ולאנשים בניהול הפיננסי.

2.2          הגלישה באתר, הרישום אליו והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש, כלשונם ובמלואם. לפיכך, משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

למען הסר ספק, כחלק מהליך הרישום כלקוח במערכת מאשר הנרשם באופן מפורש את תנאי השימוש, אך אין בכך כדי לגרוע מתוקפם גם לגבי משתמש לא רשום.

2.3          המשתמש מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות שהחברה מיישמת. החברה מודעת לחשיבות השמירה על פרטיות לקוחותיה ולהגנה על המידע בקשר אליהם ומבהירה כי השימוש במידע שימסור המשתמש לחברה במסגרת פעילותו במערכת (לרבות פרטיו האישיים כפי שימסור בעת ההרשמה לאתר) ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה באתר. משתמש אשר מתנגד לאופן השימוש במידע כפי שמוסדר במדיניות הפרטיות מתבקש שלא להשתמש בשירותי החברה.

2.4          תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ובמערכת באמצעות כל מחשב, וכן על שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.5          האתר בכללותו, לרבות השירותים המוצעים בו, התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS / AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לאתר ולשירותים המוצעים בו, והגלישה והשימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או אובדן שייגרמו למשתמש עקב השימוש באתר.

2.6          החברה נוקטת באמצעים שונים בכדי להבטיח את תקינות פעולת האתר והמערכת, אולם לא ניתן למנוע באופן מוחלט תקלות מסוגים שונים במערכת, זמינותה ותקינותה, לרבות תקלות תקשורת, תקלות מיחשוב ("באגים") וכד'. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג כי המערכת תהא זמינה לגישה כל העת ללא הפרעות וכי המערכת תהא נקייה מכל שגיאות או פגמים.

2.7          ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה/תוכנה במחשב, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם או מכל אי התאמה או אי תאימות של כל תוכנה, רכיב תוכנה או גירסה מסוימת שלהם לאתר, לתכני האתר או לחלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

3.              הבהרות

3.1          מובהר כי ביחס לכל פעולה, התקשרות או תקשורת בין המשתמשים באתר ובמערכת, החברה איננה ולא תהיה צד לפעולה, התקשרות או לתקשורת האמורה, ולא תהיה לה כל אחריות בקשר עימם.

3.2          הפעילות באתר והפרסום בו אינם מהווים הצעה ו/או ייעוץ על ידי החברה למי מהמשתמשים, ואין בהפעלת האתר ובשירותים המוצעים במסגרת האתר המלצה למי מהמשתמשים או חוות דעת של החברה בקשר לכל פעילות שהיא. 

3.3          השימוש במערכת נעשה על דעת המשתמש ועל פי שיקול דעתו המלא. החברה אינה מאמתת או בודקת האם למשתמש ישנו ידע מספק לצורך שימוש באתר ואינה אחראית לשום נזק ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כלשהו כתוצאה מהשימוש כאמור. בהרשמה לאתר באמצעות המערכת המשתמש מאשר כי יש לו את מלוא הידע, המידע והיכולת הדרושים לו על מנת להשתמש באתר לפי ייעודו. 

3.4           האתר כולל תכנים רבים, והוא עשוי לכלול בין היתר מידע ותוכן המועלים על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית לכל סוג מידע או תוכן המפורסם על ידי משתמשים, הוא אינו נבדק בכל אופן על ידי החברה, והמידע והתוכן אינם בשליטת החברה. לאור האמור, מובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית על המידע והתוכן המפורסם באתר או על עדכנותו. על המשתמש להעריך את המידע והתוכן כאמור ולבדוק אותו באופן עצמאי.

4.              השירותים

4.1          כללי:

4.1.1               המערכת מהווה פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע פעולות גבייה ותשלומים, לרבות באמצעות ארנק דיגיטלי, העברות בנקאיות וכרטיסי חיוב.

4.1.2               בנוסף, החברה מספקת באמצעות המערכת שירותים נלווים (כפי שיעודכנו מעת לעת) ללקוחות עסקיים ולאנשים פרטיים, לרבות שירותי הפקת חשבונית, שירותי גבייה והוראות קבע, מימון המונים, שירות ניהול לקוחות (CRM), תשלומים לרשויות המס, חסכון לפנסיה ועוד.

4.1.3               שירותי החברה הינם כפי שמפורסם מעת לעת באתר. כל שירות מסופק בהתאם לקריטריונים והנהלים הנקבעים בחברה מפעם בפעם בקשר אליו, כפי שמפורסם באתר.

4.1.4               כל פעולה תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש, למדיניות החברה ולכל דין, ובהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- BANX ותוך גביית עמלות, בהתאם למדיניות עמלות BANX.

4.1.5               החברה לא תהא חייבת לבצע פעולה מסוימת כלשהי או סוג פעולות מסוים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסרב או להמנע מביצוע פעולה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של החברה; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההוראה לביצוע הפעולה; במקרה בו המשתמש אינו עומד בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות; במקרה בו מצב החשבון של המשתמש אינו מאפשר את ביצוע הפעולה, לפי שיקול דעתה של החברה; במקרה בו החברה תחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה, על פי הקריטריונים שהחברה תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי; ובמקרה בו ביצוע הפעולה מנוגדת למדיניותה העסקית של החברה. 

4.1.6               על המשתמש לעשות שימוש סביר ובתום לב במערכת ובשירותי החברה, לרבות לעניין סוג הפעולות שמבצע, היקפן, תדירותן וסכומן, וזאת בין היתר בשים לב להצהרות שמסר לחברה בעת ההרשמה למערכת ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש כאמור, מובהר כי חלק מן השירותים המוצעים באתר למשתמשים כפופים למגבלות שיקבעו על ידי החברה, מעת לעת, ביחס למספר הפעולות שמבצע המשתמש, הסכום של כל פעולה, בנפרד, או הסכום המצטבר של הפעולות, כפי שיפורט באתר. בין היתר, ביצוע פעולות מסוימות כפוף לתקרה תקופתית, אשר יכולה להיות יומית, חודשית או אחרת. כן רשאית החברה לקבוע סכום מינימלי לפעולה. נכון לחודש 11/2018, סכום ההעברה המצטבר ליום ביחס לכל משתמש – מוגבל לסך של אלף וחמש מאות (1,500) ש"ח; סכום ההעברה החודשית המצטבר לכל משתמש – מוגבל לסך של חמשת אלפים (5,000) ש"ח; הסכום המקסימאלי אותו ניתן לקבל מיחיד ומקבוצה בשנה קלנדרית –  חמישים אלף (50,000) ש"ח. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת סכומים אלה ו/או להוסיף מגבלות אחרות לפי הוראות כל דין ו/או לפי צרכיה המסחריים, והכל לפי שיקול דעתה. המגבלות המחייבות יהיו אלו המפורסמות באתר במועד ביצוע הפעולה. 

4.1.7               ככלל, בכפוף להצטרפות למסלול עמלות מתאים ותשלום שוטף בגין השימוש במערכת עפ"י המסלול שייבחר והתנאים שיסוכמו עימו, לקוח עסקי יהא רשאי לבצע את כל השירותים המוצעים ללקוח שאינו עסקי, וכן בעל הרשאה לבצע פעולות המיוחדות לסוג לקוחות זה, ובכל מן הסוגים ובתנאים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת. 

4.1.8               ביחס לשירותים מסוימים שתציע החברה או פעולות שונות שיבקש הלקוח לבצע, וכתנאי לאספקתם ללקוח, עשויה החברה לבקש מהלקוח למסור פרטים/מסמכים נוספים ו/או לספק לה כל מידע עסקי ו/או אחר.

4.1.9               החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב, להגביל או להפסיק, בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות. ככל שהשינוים נעשים ביוזמת החברה בלבד, היא תודיע על שינויים כאמור, באחת מדרכי ההודעה הקבועות בתנאי שימוש אלה, אולם לא נדרשת הודעה מוקדמת.

4.2          אמצעי תשלום ויתרת חובה

4.2.1               לקוח רשאי לבצע פעולות באמצעות הכספים המופקדים בארנק האלקטרוני שלו, עד לגובה יתרת הזכות.

4.2.2               מובהר, כי החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות וכי ביצוע פעולה במספר תשלומים אפשרית רק במקרה שבו הלקוח או צד שלישי כלשהו עימו התקשר המשתמש באשר לאותה פעולה או מנפיק אמצעי התשלום מסכימים להעמיד אשראי ללקוח.

4.2.3               החברה אינה מחויבת לבצע עסקה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחשבונו של הלקוח יתרת חובה, וזאת אף אם הלקוח הזין פרטי אמצעי תשלום.

4.2.4               ככל שהלקוח מעוניין בכך הוא רשאי להזין פרטי אמצעי תשלום אחד או יותר, מן הסוגים המאושרים על ידי החברה מעת לעת, אשר יאפשרו לו לבצע פעולות מעבר לסכום המופקד בחשבונו בכל עת או שלא באמצעות היתרה העומדת לזכותו בארנק הדיגיטלי. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל אמצעי תשלום שהזין או יזין בכל מועד שהוא, לרבות כרטיס חיוב או חשבון בנק, הינו בבעלותו, וכי לא יעשה שימוש בשירותים באמצעי תשלום שאינו בבעלותו כאמור.

4.2.5               מובהר כי ביחס לפעולות באמצעות כרטיסי חיוב, החברה איננה משמשת כסולקת של עסקאות בכרטיסי חיוב והיא פועלת כמאגד מול סולק וכן עשויה להתקשר בהסדרים דומים או שונים לרבות בהסכמי סליקה עם סולקים אחרים.

4.2.6               הלקוח רשאי להסיר מהאתר, לפי שיקול דעתו, את אמצעי התשלום שהזין באתר, ומעת הסרת אמצעי התשלום לא תבוצע כל פעולה חדשה באמצעותו. מובהר כי כל פעולה וכל חיוב או התחייבות שבוצעו על ידי הלקוח באמצעות אמצעי התשלום עד למועד ההסרה לא יבוטלו וימשיכו לחייב את הלקוח.

4.3          העברות כספים בין ארנקי BANX של לקוחות

4.3.1               לקוח יוכל לבצע העברה כספית מחשבון BANX שלו לחשבון BANX של לקוח אחר. חשבון המוטב יזוכה בסכום המועבר והוא יוכל לעשות בו כל שימוש המותר ללקוחות החברה.

4.3.2               העברת כספים בין חשבונות יכולה להתבצע הן ביוזמת המשלם והן ביוזמת מקבל התשלום, וזאת באמצעות שליחת בקשת תשלום למשתמש אחר ובכפוף לאישור המשלם (להלן: "בקשת תשלום"). בעת העברת תשלום, באחריותו הבלעדית של המשלם לוודא כי פרטי מקבל התשלום (לרבות מספר נייד שלו או כתובת המייל) הינם מדוייקים ותקפים. ככל שמקבל הבקשה מעוניין להיענות לה הרי שעליו לאשר את ההעברה המבוקשת. למען הסר ספק, ככל שהעברת או בקשת התשלום לא תאושר על ידי מקבל התשלום בחלוף פרק הזמן שיקבע לכך על ידי החברה מעת לעת, או לחילופין במקרה בו מקבל התשלום דחה את הפעולה- חשבונו של מקבל התשלום לא יזוכה, והסכום יושב למשלם.

4.4          התקשרות עם לקוח עסקי

4.4.1               לקוח יוכל להשתמש באתר לצורך קשירת עסקה עם לקוח עסקי, תוך שהתשלום יבוצע באמצעות המערכת, כך שלקוח יוכל לשלם ללקוח עסקי אחר, אשר מאפשר תשלום ישיר באמצעות האתר, וזאת הן באמצעות יתרות זכות בחשבון BANX של הלקוח והן על ידי חיוב אחד מאמצעי התשלום שהזין לאתר. התשלום הינו מאובטח ואינו נדרש למסור למוכר את מלוא פרטי אמצעי התשלום שלו.

4.5          בנוסף, לקוח עסקי יוכל לקבל תקבולים לחשבון BANX מגורמים שלישיים, לרבות לקוחות הקצה שלו, מבלי שאלו ידרשו להיות לקוחות של החברה, וזאת באמצעות חיוב כרטיס החיוב שלהם וזיכוי התקבול בחשבוןBANX של הלקוח העסקי.העברות לארנק BANX באמצעות חיוב על פי הרשאה

בכל מקרה של ביצוע פעולות באמצעות חיוב על פי הרשאה (דהיינו גביית כסף מחשבון בנק של המשתמש על פי הרשאה שניתנה לחברה), יחולו ההוראות הבאות:

4.5.1               הלקוח יידרש לאשר חיוב על פי הרשאה, בנוסח ובאופן המקובל בחברה מעת לעת ו/או באופן הנדרש על ידי הבנקים הרלבנטיים.

4.5.2               פעולה שחויבה באמצעות הרשאה תיחשב כמאושרת רק כאשר זו הינה ודאית ואינה ניתנת לביטול, ובכל מקרה לא לפני חלוף 3 ימי עסקים מעת ביצועה.

4.5.3               ביטול פעולה שחויבה באמצעות הרשאה אפשרית רק בנסיבות הקבועות לכך דין.

4.5.4               ביטול ההרשאה יעשה באופן הקבוע לכך בדין ובבנק הרלבנטי. הלקוח יודיע לחברה מיידית על ביטול ההרשאה.

בנוסף, ידוע למשתמש כי פעולות באמצעות חיוב על פי הרשאה כפופות בנוסף לרגולציה החלה בקשר לכך, להסכמת הבנק בו מתנהל חשבון המשתמש ולתנאים והמגבלות שייקבעו בהרשאה (לרבות ביחס לתקרת סכום החיוב ומועד פקיעת תוקף ההרשאה, ככל שנקבעו כאלו).

4.6          אישור עסקאות על ידי הלקוח

4.6.1               מובהר ומודגש, כי טרם ביצוע חיוב כלשהו של אמצעי תשלום או יתרת הזכות של הלקוח בחשבון BANX, הלקוח מתבקש לאשר את החיוב על ידי הקלדת אמצעי הזיהוי. ללא קבלת אישור על ביצוע החיוב לא תבוצע פעולה בגינה הלקוח משלם.

4.6.2               ידוע ללקוח כי בכל מקרה של קבלת בקשת תשלום או העברת תשלום מוטלת עליו האחריות הבלעדית לוודא בטרם אישור הבקשה את זהות שולח הבקשה, מטרת התשלום המבוקש וגובה הסכום המבוקש. למען הסר ספק, הזנת אמצעי הזיהוי ואישור הבקשה מהווה אישור סופי ומוחלט מצד הלקוח כי בדק את כל הפרטים הנוגעים לבקשה והוא מעוניין לבצע את העברת התשלום המבוקשת, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג שהיא כלפי החברה הנוגעת לביצוע העברה כאמור.

4.7          אישור עסקאות על ידי חברות כרטיסי האשראי ואח'

כל תשלום המבוצע באמצעות אמצעי תשלום כפוף לאישורים הנדרשים ביחס לאותו אמצעי תשלום. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תשלום באמצעות כרטיס חיוב כפוף, כתנאי מקדמי מצד החברה, לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום. היה ולא התקבל אישור חברת האשראי במועד, החברה לא תהיה מחויבת לבצע את הפעולה ולא יהיה כל תוקף לפעולת התשלום על ידי הלקוח. על אף האמור, היה והחברה תבחר לבצע פעולה טרם קבלת אישור כאמור, הרי תוקף הפעולה יהיה כפוף לקבלת האישור, וככל שזה לא יינתן – תהא רשאית החברה לבטל את ביצועה. 

4.8          מועדי זקיפת תשלומים

זקיפת תשלומים תהא בהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- BANX. 

מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לקבוע כי תשלום שהתקבל עבור לקוח, ייזקף או ירשם לזכותו רק בתאריך בו קבלת התשלום הינה ודאית, בהתאם לסוג אמצעי התשלום ששימש לביצוע התשלום ולפי שיקול דעת החברה, והחברה רשאית לא לאפשר ללקוח לעשות שימוש בכספי התשלום עד למועד זה.

4.9          ביטול פעולות – כללי

מובהר כי לאחר אישור פעולה להעברת כספים באמצעות המערכתלא ניתן יהיה לבטלהאלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאי השימוש או בדיןובהתאם ובכפוף לאמור בהם בקשר לכך.

4.10       ביטול פעולה על ידי מקבל התשלום

4.10.1           כל מקבל תשלום רשאי לסרב לקבל את התשלום או לבקש לבטלו, בהודעה בכתב לחברה. למען הסר ספק, מעת אישור קבלת התשלום – אין אפשרות למשלם או למקבל התשלום לבטל את הפעולה.

4.10.2           החברה תאפשר למקבל התשלום אשר סירב לקבל את התשלום כאמור לעיל להשיב את התשלום שהועבר אליו, תוך שימוש באותו סוג אמצעי תשלום שבאמצעותו בוצע התשלום. ככל שהתשלום נעשה על ידי חיוב של כרטיס החיוב, ביטול התשלום יעשה על ידי תנועה כספית המזכה את כרטיס החיוב, והכל בכפוף לאישור חברת כרטיסי החיוב לביצוע הזיכוי האמור.

4.11       ביטול פעולה על ידי המשלם או על ידי גורם שלישי שהעביר כספים ללקוח

4.11.1           משלם אשר יבצע תשלום באמצעות חיוב יתרת זכות הקיימת לזכותו בארנק לא יהיה רשאי לבטל את הפעולה ועם השלמתה היא תהיה סופית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משלם שביצע עסקה בכרטיס חיוב יהיה רשאי לבטל פעולות (על ידי הכחשת עיסקה) בנסיבות הקבועות בחוק כרטיסי חיוב (או כל חוק שיחליף אותו). כן יעמדו לכל משלם עילות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ובכל דין רלבנטי אחר.

מובהר בזאת, כי ביצוע תשלום בכרטיס חיוב באמצעות האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב. החברה רשאית, במקרה בו המשלם יתכחש לעסקה או לסכום בו חויב בעסקה, לחייב את חשבון מקבל התשלום מידית בסכום המתאים, לרבות בכל תשלום שכבר שולם למקבל התשלום בגין העסקה המוכחשת, ללא כל הודעה מוקדמת.

ידוע למשתמש והוא מסכים כי בכל מקרה של ביטול פעולה, תהא החברה רשאית לחייב את המשתמש בסכום כספי בסך 35 ₪ (או במקרה של ביטול פעולה שנעשתה באמצעות כרטיס חיוב שהונפק מחוץ לישראל – בסך של 22$) כפיצוי מוסכם, בגין ההוצאות, העלויות והנזקים הנגרמים בשל ביטול הפעולה אין בפיצוי המוסכם האמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לגבות מן המשתמש נזקים והוצאות שיגרמו לה בגין ביטול בלתי מוצדק של פעולה, מעבר לגובה הפיצוי המוסכם, או בכל סעד אחר העומד לה לפי תקנון זה ולפי הדין. מובהר ומודגש, כי לא ניתן לבטל פעולה של משיכת כספים או פעולת העברת כספים לאדם, שאיננה בגין רכישת מוצרים ושירותים.

4.11.2           בכל מקרה שמשתמש זכאי לבטל פעולה ויבקש לעשות זאת, הוא יהיה חייב לתת לחברה הוראת ביטול בכתב ובה פרטי הפעולה, וזאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בדין. לא נמסרה לחברה הודעת ביטול כאמור- לא תחול עליה כל חובה לכבד את הוראת הביטול.

4.11.3           בעת ביטול פעולה יזוכה אותו חשבון שבאמצעותו ביצע מעביר התשלום (בין אם משתמש ובין אם גורם שלישי שאינו לקוח של החברה) את הפעולה, ככל שניתן באופן זהה לזה בו בוצע החיוב המקורי ובאמצעות אותו אמצעי תשלום. מנגד יחויב החשבון שקיבל את התשלום המקורי בסכום הפעולה. ככל שהפעולה בוצעה באמצעות כרטיס חיוב, ביטולה יבוצע באמצעות מנפיק כרטיס החיוב (חברת כרטיסי האשראי) ועל מעביר התשלום להסדיר את הביטול באמצעות המנפיק האמור. לגבי פעולות שבוצעו באמצעות כספים שהופקדו על ידי משתמש בחשבונו בחברה, זיכוי החשבון יבוצע רק לאחר שהחברה תקבל את החזר הכסף ממקבל התשלום.

5.              רישום לאתר ופתיחת חשבון BANX

5.1          כל משתמש רשאי לבצע רישום באתר ולפתוח חשבון בחברה, ולצורך כך למסור את כל הפרטים ולקיים אחר כל הדרישות באתר במהלך ביצוע ההרשמה, על כל שלביה, לרבות מסירת הפרטים האישיים הנדרשים לשם פתיחת חשבון ומסירת פרטי אמצעי תשלום.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשמה כלקוח באתר כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.1.1               גילו של המשתמש מעל 18 שנים;

5.1.2               המשתמש הינו תושב ישראל, ואינו תושב חוץ לצרכי מס, בארה"ב, אירופה או בכל מקום אחר.

5.1.3               המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות בישראל, וכשירותו זו לא נשללה לפי חוק כלשהו, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 או הכרזתו כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980;

5.1.4               המשתמש נרשם ופותח חשבון עבור עצמו בלבד, ואינו משמש כנאמן או שלוח עבור כל אדם או תאגיד אחר. בנוסף, ככל שלא מדובר בפתיחת חשבון עסקי – הוא אינו משתמש במערכת למטרת עסק או בדרך של עיסוק.

מובהר, כי בשלב זה החברה אינה מאפשרת ניהול חשבונות נאמנות, המיועדים לטובת נהנים כלשהם, אלא רק חשבונות המיועדים לשימושו של בעל החשבון עצמו. ניתן לפנות מעת לעת לשירות הלקוחות של החברה כדי לברר אפשרויות ניהול של חשבונות נאמנות. 

5.1.5               המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. יצוין כי ככל שמדובר בתאגיד אשר מעוניין לפתוח חשבון עסקי, הרי שיכול והוא יידרש למסור לחברה מידע ומסמכים שונים טרם פתיחת החשבון העסקי כפי שתדרוש החברה מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשם פתיחת חשבון עסקי ידרש המשתמש להציג העתק תעודת עוסק מורשה תקפה, העתק חשבונית בגין המכשיר הסלולרי שעבורו מבוקש החשבון המעידה על הקשר בין מספר הסלולר לבית העסק, ומסמכים המעידים על קיום חשבון בנק בישראל או כרטיס חיוב על שם בית העסק. כן יידרש התאגיד למסור מידע ופרטי זיהוי של בעלי השליטה, המנהלים ו/או מורשי החתימה של התאגיד, ומידע אודות פעילותו ומטרת השימוש בחשבון.

5.1.6               המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני תקין ופעיל ברשת האינטרנט או בעל טלפון נייד הרשום באחת מחברות הסלולר בישראל.

5.1.7               הוא בעל מכשיר סלולרי התואם את דרישות האתר, אשר משמש את המשתמש באופן בלעדי, נמצא ברשותו דרך קבע ומוגן בקוד נעילה הידוע רק למשתמש. נכון לחודש 11/2018 דרישות המינימום של האתר לשימוש באמצעות יישומון מחייבות מכשיר סלולר מדור 2.5 ומעלה, הפתוח לגלישה סלולארית ולקבלת שירותי תוכן באמצעות SMS.

5.1.8               ככל שהמשתמש מעוניין לבצע פעולות באשראי – עליו להיות בעל כרטיס חיוב בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המאושרות מעת לעת על פי מדיניות החברה. נכון לחודש 11.2018 חברות כרטיסי האשראי המאושרות על ידי החברה הינן כאל, לאומיקארד, ישראכרט, אמק"ס, דיינרס, פרי-פייד ו/או הבנקים המנפיקים בישראל, אולם החברה עשויה להכיר בכרטיסי חיוב של מנפיקים נוספים וכן בכרטיסי תייר.

5.1.9               היה והמשתמש הוא תאגיד – על הנרשם בשם התאגיד להצהיר ולאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד. החברה רשאית לדרוש אישורים ואימותים לעניין זה ולגבי כל עניין אחר.

5.1.10           המשתמש מילא את כל הפרטים האישיים הנדרשים בעת הליך ההרשמה באתר, כפי שיידרשו מעת לעת, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. ידוע למשתמש כי שירותים שונים באתר יכול וידרשו מסירת פרטים אישיים נוספים ושונים.